Loading
Preklady s okrúhlou pečiatkou pre úradné účely

Účel úradného prekladu

Úradné preklady dokumentov ako napr. rodný list, register trestov, diplom, vysvedčenie, výpis známok, či rôzne typy zmlúv sú potrebné pre účely v zahraničí.

Aký je postup pri vytváraní úradného prekladu

Dokument určený na úradný preklad musí byť originál alebo notárom overená fotokópia. Iné dokumenty úrady na Slovensku alebo v zahraničí neuznávajú, preto neoverené dokumenty úradne buď neprekladám alebo ich prekladám iba s písomným súhlasom klienta.

Originál či overená kópia a trojfarebná stuha

Celý dokument potom preložím do angličtiny alebo do slovenčiny a zviažem trojfarebnou stuhou s originálom.

Keďže dokument zväzujem s prekladom, v prípade, že máte len jeden originál, odporúčam dať si u notára vyrobiť overenú kópiu a tú dať preložiť (napr. rodný list).

Tento krok nie je potrebný, ak si dokument dávate vyhotoviť na špeciálnu príležitosť s obmedzenou platnosťou (napr. výpis z registra trestov, ktorý platí len 3 mesiace).

Čo nájdete na začiatku a na konci dokumentu

Na začiatku dokumentu dávam hlavičku s menom, zadávateľa prekladu, názov dokumentu, rozsah, počet kópií.

Preklad opečiatkujem úradnou pečiatkou úradného prekladateľa a podpisom potvrdím, že preklad súhlasí s originálom.

//greativity.sk/uradnaprekladatelka/wp-content/uploads/2018/10/odborne-preklady-silvia-holeczyova-e1539804626666.jpg

Najčastejšie dokumenty na preklady

http://greativity.sk/uradnaprekladatelka/wp-content/uploads/2018/09/dokumenty-54x60.png

Maturitné vysvedčenie

01
http://greativity.sk/uradnaprekladatelka/wp-content/uploads/2018/09/dokumenty-43x60.png

Diplom z VŠ

02
http://greativity.sk/uradnaprekladatelka/wp-content/uploads/2018/09/dokumenty-54x60.png

Výpis známok

03
http://greativity.sk/uradnaprekladatelka/wp-content/uploads/2018/09/dokumenty-54x60.png

Register trestov

04
http://greativity.sk/uradnaprekladatelka/wp-content/uploads/2018/09/dokumenty-54x60.png

Rodný list

05
http://greativity.sk/uradnaprekladatelka/wp-content/uploads/2018/09/dokumenty-54x60.png

Zmluvy

06

Môžete ma kontaktovať

Napíšte mi alebo mi zavolajte.
Spoločne prekonzultujeme, čo potrebujete 
preložiť a dohodneme termín dodania.

Kontaktovať