Otázky a odpovede

Úradný preklad: aký je postup pri jeho získaní

Dokument určený na úradný preklad musí byť originál alebo notárom overená fotokópia. Celý dokument potom preložím do angličtiny alebo do slovenčiny a zviažem trojfarebnou stuhou s originálom.

Ak máte iba jeden originál, odporúčam dať si u notára vyrobiť overenú kópiu a tú si dať preložiť (napr. rodný list).

Ako vyzerá úradný preklad?

Na začiatku dokumentu dávam hlavičku s menom, o čom je dokument, dátumom prekladu a cenou. Preklad opečiatkujem úradnou pečiatkou úradného prekladateľa a podpisom potvrdím, že preklad súhlasí s originálom.

Čo je úradný dokument?

Pod úradným dokumentom sa myslí zmluva, vysvedčenie, rodný list, výpis z registra trestov. Dokument určený na úradný preklad musí byť originál alebo notárom overená fotokópia.

Iné dokumenty úrady na Slovensku alebo v zahraničí neuznávajú.

Čo v prípade, že dokument doručujem do zahraničia?

Ak preklad potrebujete odovzdať do zahraničia a prekladá sa notársky overená kópia, je potrebné pri overovaní nahlásiť to notárovi (dáva inú pečiatku, ako na dokument určený len na použitie na Slovensku).

Aká je cena úradného prekladu?

Cena prekladu závisí od množstva normostrán. Jedna normostrana obsahuje 1800 znakov s medzerami a úradný prekladateľ má za ňu podľa zákona nárok na sumu danú vyhláškou a náhradu hotových výdavkov. Cenu Vám určím presne podľa dokumentu.

 

Čo je úradné tlmočenie?

Je to tlmočenie pri právnych úkonoch, akými sú sobáše, súdne pojednávania a výsluchy na polícii.

Aká je cena úradného tlmočenia?

Úradné tlmočenie z a do angličtiny je za 40 EUR / hod. V cene nie sú zarátané cestovné náklady a náhrada straty času.